Regulamin

§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.podlampionami.pl prowadzonego przez Alicję Makulec prowadzącą działalność gospodarczą Pod  Lampionami Alicja Makulec, ul. Woźna 19/20 61-777 Poznań NIP: 7781030205, REGON: 301590490 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Definicje

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.podlampionami.pl   umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strona – Usługodawca lub Klient.

Oferta – produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.podlampionami.pl

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.podlampionami.pl

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu.

Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Pod Lampionami Alicja Makulec, ul. Woźna 19/20, 61-777 Poznań, NIP 7781030205

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena produktu podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. 
 4. Przeglądając ofertę należy wybrać produkt/y poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto. 
 5. Rejestracja konta daje możliwość podglądu  historii zamówień oraz brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta. 
 6. W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia.
  Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
  Kolejnym etapem jest wybranie formy zapłaty. 
 7. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się natychmiast po zaksięgowaniu środków na koncie  Sprzedawcy . Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. 
 9. Potrzebę wystawienia f-ry VAT prosimy zgłosić obsłudze Sklepu, zaznaczając odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.

§ 4 Dostawa i płatność

 1. Skompletowanie i wysyłka zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty Dokładamy wszelkich starań aby zamówienia były realizowane ekspresowo. W przypadku, gdy w momencie składania Zamówienia Towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może wydłużyć się, o czym Klient informowany jest drogą mailową.
 2. Dostarczenie przesyłek w obszarze Polski następuje zwykle w ciągu 2 dni roboczych od przekazania firmie kurierskiej. 
 3. Zamówienia o wartości powyżej 170 zł są objęte darmową dostawą, bez względu na ilość zamówionych produktów, wagę 
 4. Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnych ustaleniach.
 5. Koszty dostawy:
  0 zł – przy odbiorze osobistym w Herbaciarni Pod Lampionami ul. Woźna 19/20  lub dla zamówień realizowanych w obszarze Polski o wartości min. 150 zł
  18 zł – w przypadku wszystkich pozostałych wysyłek na terenie Polski 
 6. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności: 
  • Przelewy24
  • tradycyjny przelew na konto Pod Lampionami Alicja Makulec
   PKO  BP SA 24 1020 4027 0000 1102 0036 7870
 7. Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza za pomocą firmy InPost lub firmy kurierskiej. 
 8. Przesyłki pakujemy z wielką starannością i troską o trwałość, jednak w przypadku:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Konsument jest uprawniony do nieprzyjęcia Towaru. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.
 9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 11. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo dokonania zwrotu zamówionych towarów a tym samych odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub e-mailem na adres alicyjka@poczta.onet.pl).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: Pod Lampionami  ul. Woźna 19/20, 61-777 Poznań, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Prosimy także o przesłanie wraz z produktem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu. 
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia 
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Po otwarciu przesyłki z herbatami nie można jej zwrócić.
  1. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 6 Reklamacje związane z zamówieniami

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres alicyjka@poczta.onet.pl . Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 3. Prosimy o zwracanie produktów na adres: Pod Lampionami  ul. Woźna 19/20, 61-777 Poznań

§ 7 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu. 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać na adres: Pod Lampionami  ul. Woźna 19/20, 61-777 Poznań,  mailem:  alicyjka@poczta.onet.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z działaniem Sklepu. 
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pod Lampionami, ul. Woźna 19/20 61-777 Poznań a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

§ 9 Ogólne warunki korzystania ze sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  • przedstawienie oferty Sklepu,
  • możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść na stronie była podana w sposób rzetelny, jednak zastrzega sobie prawo do pomyłek, lub błędów technicznych.

§ 10 Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).