Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego podlampionami.pl. Ma ona ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów sklepu.
  2. Właścicielką Sklepu i jednocześnie administratorką danych jest Alicja Makulec, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Pod  Lampionami Alicja Makulec”, z siedzibą w Poznaniu (61-777) ul. Woźna 19/20. NIP: 7781030205, REGON: 301590490, zwana dalej Pod Lampionami
  3. Pod Lampionami dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności klientów odwiedzający sklep, którego ten dokument dotyczy.
  4. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (dalej RODO).
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. Cel oraz zakres i rodzaj gromadzonych oraz przetwarzanych danych osobowych
  1. Dane związane z założeniem konta w formularzu rejestracyjnym sklepu Pod Lampionami oraz podczas składania zamówienia bez zakładania konta takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, sposobu płatności, adres wysyłki są gromadzone i przetwarzane w celu 
   1. świadczenia usług wymagających założenia konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia
   2. Wykonania umowy sprzedaży (np. doręczenia zamówionych towarów) przekazujemy dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą
   3. W przypadku wybrania przez klienta dostępnej płatności drogą elektroniczną, przekazujemy dane związane z płatnością podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym
  2. Dane dotyczące aktywności Klienta, adresu IP, przeglądarki internetowej, sesji urządzenia, lokalizacji w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO
  3. W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów
  4. do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. Podanie wskazanych danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym. Zakres danych jest wskazany na stronie sklepu internetowego.
  6. Administratorów może korzystać w sklepie internetowych z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 2. Udostępnianie lub powierzanie danych innym podmiotom
  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których, przy prowadzeniu Sklepu Internetowego, korzysta sklep Pod Lampionami. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom sklepu do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Są to w szczególności:
   1. Podmioty świadczące usługi kurierskie, przewoźnicy, spedytorzy, w szczególności spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków
   2. Podmioty przetwarzające. Sklep Pod Lampionami korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie właściciela sklepu. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
   3. Podmioty świadczący usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
   4. Organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 3. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
  1. Klient ma prawo uzyskania od Administratora czy jego dane są przetwarzane
  2. W przypadku przetwarzania danych Klienta ma on prawo do:
   1. Dostępu do własnych danych osobowych
   2. Uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach oraz kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie oraz kryteriach przetwarzania tych danych.
   3. Prawach przysługujących na mocy RODO
   4. Wycofania wcześniej wyrażonych zgód związanych z przetwarzaniem danych osoby, której dane osobowe dotyczą
  3. Administrator nie będzie przekazywał gromadzonych danych osobowych osobom trzecim
  4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia lub subskrypcji biuletynu informacyjnego uniemożliwi ich realizację na rzecz Użytkownika
 4. Pragniemy zachować aktualność zapisów niniejszej polityki prywatności oraz jej zgodność z aktualnymi przepisami prawa, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym dokumencie.